Közhasznúsági Jelentés 2012.

I.    Szervezeti adatok

Szervezet neve:                                               Óvás Közhasznú Egyesület

Székhely:                                                        1126 Budapest, Óra köz 2.

Nyilvántartásba vétel:                                      2004.január 14.

Besorolás:                                                      közhasznú szervezet (2004.)

Fővárosi Bíróság végzésének száma:             12. PK. 61.028/2004/3.

Nyilvántartási szám:                                        11300

KSH-azonosító:                                                652017  (01)

Adószám:                                                        18116485–1–43

Kuratórium:                                                     Perczel Anna (elnök)

Egri Orsolya

Ladányi János

Fő tevékenységek:                                           műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység

NSzOR-kategória:                                            EMBERI JOGOK VÉDELME (441)

Munkatársak:                                                   alkalmi megbízásos szakemberek

                                                                       önkéntes segítők

 

Felügyelet:

Felügyelő Bizottság látja el. Tagjai:

 

Elnök: Samariay-Leölkes (Gyárfás) Katalin

 Tag:    Kemény Mária

 


II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

II. 1. Mérleg, eredménykimutatás

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (T.1715/D.r.sz.)

Eszközök (Aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

c

d

E

01.

A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor)

1337     

0     

1041     

02.

I. Immateriális Javak

0

0

0

03.

II. Tárgyi Eszközök

1337     

0

1041     

04.

III. Befektetett Pénzügyi Eszközök

0

0

0

05.

B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor)

529      

0     

210

06.

I. Készletek

0

0

0

07.

II. Követelések

2

0     

2

08.

III. Értékpapírok

0     

0     

0     

09.

IV. Pénzeszközök

527

0

208

10.

Eszközök Összesen (01.+05.+10. Sor)

1866

0     

1251

 

Források (Passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-
Szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

C

d

e

11.

C. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor)

1191     

     

         615

12.

I. Induló tőke / Jegyzett Tőke

914

0

1191

13.

II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény

 

0

     

15.

III. Lekötött tartalék

0     

     

0     

17.

IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből)

277

 

-576

19.

E. Céltartalékok

 

 

 

20.

F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor)

675

0

636

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

630

0

636

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

45

0     

0

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0     

0     

0     

25.

Források összesen (12.+19.+20.+24. sor)

1866

0     

1251

 

 

 

 

 

 

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

Budapest, 2013. május 31.

 

_____________________________

Kuratóriumi elnök


 

II.    2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK  EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(T.1715/D.r.sz.)

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év*

Előző év(ek)
módosításai*

Tárgyév

a

c

D

E

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

1232

0

732

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d)

144

 

0 

32

1/a

Alapítóktól

0 

0 

0

1/b

központi költségvetéstől

100 

0 

                        0     

1/c

helyi önkormányzattól

0 

0 

0

1/d

Egyéb

44 

0 

32                  

2

Pályázati úton elnyert támogatás

    0

0 

700

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1087

0 

 

4

Tagdíjból származó bevétel

0 

0 

0

5

Egyéb közhasznú bevétel

1

0 

0

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0 

0

0

C.

Összes bevétel (A+B)

1232

0

732

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

955

0

1308

1

Anyagjellegű ráfordítások

582

0 

1001

2

Személyi jellegű ráfordítások

22

0 

11

3

Értékcsökkenési leírás

321 

0 

296                 

4

Egyéb ráfordítások

30

0 

0               

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 

0 

0

6

Rendkívüli ráfordítások

0 

0 

0

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

0 

0

0

1

Anyagjellegű ráfordítások

0 

0 

0 

2

Személyi jellegű ráfordítások

0 

0 

0 

3

Értékcsökkenési leírás

0 

0 

0 

4

Egyéb ráfordítások

0 

0 

0 

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 

0 

0 

6

Rendkívüli ráfordítások

0 

0 

0 

F.

Összes ráfordítás

955

0

1308

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

0

H

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I

Tárgyévi közhasznú eredmény

277

0

-576

E

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

0

 

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 


III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

III.   1. BEVÉTELEK

 

 

III. 1. 1. Soros alapítvány

Pályázat/ forrás

Támogatott tevékenység

Áthúzódó elszámolandó összeg         2008-12-31

2009-ban elnyert támogatás

2009-ban érkezett összeg

Elszámolás alatt lévő összeg                 2009-12-31

 

 

 

0

0

0

0,-

Összesen

0

0

0

0

 

III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások

 

 

 

 

2011-ben

2012-ben

Összesen

 

 

44.098,-

32.223,-

 

III. 1. 3. Egyéb bevételek

Forrás

Támogatott tevékenység

2011-ben

2012-ben

Bankkamat

 

542,17-

408,-

Adomány,támogatás

 

1.187.420,-

                   0,-

Összesen

 

1.187.962,17

408,-

 

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések):

 

Támogató

 Pályázat

2008-ban

visszafizetett

összeg

Elszámolás alatt lévő összeg                  

 

 

 

 

ÖSSZES visszafizetés

 0

0

0

 

III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása)

 

KIADÁS TÍPUSA

eFt

%

1

Egyéb anyagköltség

                     23 23187

       1,8

2

Repi

11

0,9

3

Posta költség

13

       1,

4

Taxiköltség

                     21

1,6

5

Könyvelési díj

60

       4,7

 

6

Egyéb igénybevett szolgáltatás

789

60

7

 

0

 

8

Bankköltség

20

       1,5

9

Nyomtatvány

57

 

4,6

10

Bérleti díj

                          

 

      

11

 

 

      

12

Hatósági díj

                    18             185                       

       1,3

13

Értékcsökkenés

296

22,6

14

 

 

 

 

Összesen

1308

 

100

 

15

Támogatás visszafizetése

 

 

16

Egyéb

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                                                                   adatok ezer Ft-ban

A

Személyi jellegű ráfordítások:

0,-

1

Bérköltség

0-

 

ebből:

 

 

 – megbízási díjak:

 

 

 – tiszteletdíjak:

 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

0,-

 

Bérjárulékok:

0,-

A szervezet által nyújtott támogatások:

0

 

III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai

A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el.

 

IV.       A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA

Nyitó pénzkészlet 2010-12-31-én:                                  Záró pénzkészlet 2011-12-31-én:

CIB 10700206-44910606-51100005          54.878,34    CIB 10700206-44910606-51100005     177.025,11

CIB 10700206-44910606-52000001                  48,28   CIB  10700206-44910606-52000001             48,28

Lekötött bank                                                       0,80    Lekötött bank                                                   0,80

Házi pénztár:                                                   72.165,-  Házi pénztár:                                             31.645,-

                                                                                 

Összesen:                                              527.092,42                 Összesen:                                          208.719,19  

 

 

Budapest, 2013. május 31.

 

_____________________________

Kuratóriumi elnök