Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági Jelentés 2008

I.     Szervezeti adatok

Szervezet neve:                                               Óvás Közhasznú Egyesület

Székhely:                                                        1126 Budapest, Óra köz 2.

Nyilvántartásba vétel:                                     2004. január 14.

Besorolás:                                                      közhasznú szervezet (2004)

Fővárosi Bíróság végzésének száma:            12. PK. 61.028/2004/3.

Nyilvántartási szám:                                       11300

KSH-azonosító:                                               652017  (01)

Adószám:                                                        18116485–1–43

Vezetőség:                                                      Jávor István elnök

                                                                             Egri Orsolya elnökhelyettes

                                                                             Ladányi János elnökhelyettes

Fő tevékenységek:                                          műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység

NSzOR-kategória:                                          Többcélú és egyéb környezetvédelem, támogatás  (371)

Munkatársak:                                                  alkalmi megbízásos szakemberek

                                                                      önkéntes segítők

 

 

II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

II. 1. Mérleg, eredménykimutatás

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (T.1715/D.r.sz.)

Eszközök (Aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

c

d

E

01.

A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor)

0

0

0

02.

I. Immateriális Javak

0

0

0

03.

II. Tárgyi Eszközök

0

0

0

04.

III. Befektetett Pénzügyi Eszközök

0

0

0

05.

B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor)

833

0

2626

06.

I. Készletek

0

0

0

07.

II. Követelések

0

0

0

08.

III. Értékpapírok

0

0

0

09.

IV. Pénzeszközök

833

0

2626

10.

Eszközök Összesen (01.+05.+10. Sor)

833

0

2626

 

Források (Passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-
Szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

c

d

e

11.

C. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor)

518

     

2587

12.

I. Induló tőke / Jegyzett Tőke

30

0

818

13.

II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény

-330

0

-2

15.

III. Lekötött tartalék

0

     

0

17.

IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből)

818

 

1771

19.

E. Céltartalékok

 

 

 

20.

F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor)

315

0

39

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

315

0

39

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

25.

Források összesen (12.+19.+20.+24. sor)

 833

0 

2626

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

Budapest, 2009. május 31.

               

 

                                                                                                                    Jávor István

                                                                                                                   egyesületi elnök

 

II.                2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK  EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(T.1715/D.r.sz.)

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év*

Előző év(ek)
módosításai*

Tárgyév

a

c

D

E

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

1300

0

2951

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d)

1000 

0 

 

1/a

Alapítóktól

0 

0 

0

1/b

központi költségvetéstől

0 

0 

                 

1/c

helyi önkormányzattól

0 

0 

0

1/d

Egyéb

0 

0 

                  

2

Pályázati úton elnyert támogatás

300 

0 

200

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0 

0 

2740

4

Tagdíjból származó bevétel

0 

0 

0

5

Egyéb közhasznú bevétel

0 

0 

11

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0 

0

0

C.

Összes bevétel (A+B)

1300

0

2951

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

482

0

1180

1

Anyagjellegű ráfordítások

482

0

946

2

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

233

3

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4

Egyéb ráfordítások

0

0

1

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

6

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

1

Anyagjellegű ráfordítások

0

0

0

2

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

3

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

4

Egyéb ráfordítások

0

0

0 

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0 

6

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0 

F.

Összes ráfordítás

482

0

1180

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

0

H

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I

Tárgyévi közhasznú eredmény

818

0

1771

E

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

0

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

III.               1. BEVÉTELEK

 

 

III. 1. 1. Soros alapítvány

Pályázat/ forrás

Támogatott tevékenység

Áthúzódó elszámolandó összeg         2007-12-31

2008-ban elnyert támogatás

2008-ban érkezett összeg

Elszámolás alatt lévő összeg                 2008-12-31

 

 

 

0

2.740.515,-

2.740.515,-

2.740.515,-

Összesen

0

0

0

0

III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások

 

 

 

 

2007-ben

2008-ban

Összesen

 

 

1.300.000,-

200.000,-

III. 1. 3. Egyéb bevételek

Forrás

Támogatott tevékenység

2007-ben

2008-ban

Bankkamat

 

0

10.714,-

 

 

 

 

Összesen

 

0

10.714,-

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések):

 

Támogató

 Pályázat

2008-ban

visszafizetett

összeg

Elszámolás alatt lévő összeg                 

 

 

 

 

ÖSSZES visszafizetés

 0

0

0

III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása)

 

KIADÁS TÍPUSA

eFt

%

1

Egyéb anyagköltség

                       8

     0,68

2

Bérleti díjak

29

2,46

3

Posta költség

4

      0,34

4

Szakkönyv

43

3,64

5

Könyvelési díj

120

    10,17

6

Egyéb igénybevett szolgáltatás

717

60,76

7

Fénymásolás

2

      0,17

8

Bankköltség

25

2,12

9

Bérköltség

123

10,42

10

Reprentezációs költség

29

 

2,46

11

Személyi jellegű kifizetés

35

2,97

12

Nyugdíjbiztosítási járulék

                     30

2,54

13

Egészségbiztosítási járulék

6

0,51

14

Egészségügyi, Munkaadói, Szakképzési járulék

   9

 0,76

 

Összesen

1 180

100

15

Támogatás visszafizetése

 

 

16

Egyéb

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                                                                   adatok ezer Ft-ban

A

Személyi jellegű ráfordítások:

233,-

1

Bérköltség

123,-

 

ebből:

 

 

 – megbízási díjak:

 

 

 – tiszteletdíjak:

 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

65,-

 

Bérjárulékok:

45,-

A szervezet által nyújtott támogatások:

0

 

III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai

A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el.

 

IV.              A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA

Nyitó pénzkészlet 2008-01-01-én:                                Záró pénzkészlet 2008-12-31-én:

CIB 10700206-44910606-51100005         768.460,02  CIB 10700206-44910606-51100005     217.273,26

CIB 10700206-44910606-52000001                    0,-    CIB  10700206-44910606-52000001  2.408.578,28

Házi pénztár:                                               49.568,-    Házi pénztár: 0,-                                        

Soros pénztár                                               34.132,-    Soros pénztár:                                                    0,-                                                                                         

Összesen:                                             852.160,02                  Összesen:                                       2.625.851,54  

 

 

Budapest, 2009. május 31.

 

 

                                                                                                                   Jávor István

                                                                                                                 egyesületi elnök