KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

  I.      Szervezeti adatok

Szervezet neve:                                              Óvás Közhasznú Egyesület

Székhely:                                                       1026 Budapest, Branyiszkó út 13/A

Nyilvántartásba vétel:                                                2004. január 14.

Besorolás:                                                      közhasznú szervezet (2004.)

Fővárosi Bíróság végzésének száma:            12. PK. 61.028/2004/3.

Nyilvántartási szám:                                       11300

KSH-azonosító:                                                652017 (01)

Adószám:                                                        18116485–1–43

Vezetőség:                                                      Perczel Anna elnök

Egri Orsolya alelnök

Horn Gabriella alelnök

Fő tevékenységek:                                          műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység

NSzOR-kategória:                                           EMBERI JOGOK VÉDELME (441)

Munkatársak:                                                   alkalmi megbízásos szakemberek

                                                                       önkéntes segítők

 

Felügyelet:

Felügyelő Bizottság látja el.

Tagjai:

Elnök: Samariay-Leölkes (Gyárfás) Katalin

Tag: Kemény Mária

 


II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

II. 1. Mérleg, eredménykimutatás

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (T.1715/D.r.sz.)

Eszközök (Aktívák)                                                             adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

c

d

E

01.

A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor)

0

0

0

02.

I. Immateriális Javak

0

0

0

03.

II. Tárgyi Eszközök

 0

0

0

04.

III. Befektetett Pénzügyi Eszközök

0

0

0

05.

B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor)

2626

0

345

06.

I. Készletek

0

0

0

07.

II. Követelések

0

0

2

08.

III. Értékpapírok

0

0

0

09.

IV. Pénzeszközök

2626

0

343

10.

Eszközök Összesen (01.+05.+10. Sor)

2626

0

345

 

Források (Passzívák)                                                                 adatok ezer Ft-ban

Sor-
Szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

C

d

e

11.

C. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor)

2587

     

344

12.

I. Induló tőke / Jegyzett Tőke

818

0

2589

13.

II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény

-2

0

-2

15.

III. Lekötött tartalék

0

     

0

17.

IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből)

1771

 

-2315

19.

E. Céltartalékok

 

 

 

20.

F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor)

39

0

1

21.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

23.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

39

0 

1

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

25.

Források összesen (12.+19.+20.+24. sor)

2626

0

345

 

 

 

 

 

 

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

Budapest, 2010. május 17.

 

Perczel Anna elnök


 

II.      2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK  EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(T.1715/D.r.sz.)                                                                 adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év*

Előző év(ek)
módosításai*

Tárgyév

a

c

D

E

A

Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

2951

0

891

1

Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d)

0

 

0 

 

1/a

Alapítóktól

0 

0 

0

1/b

központi költségvetéstől

0 

0 

                 

1/c

helyi önkormányzattól

0 

0 

0

1/d

Egyéb

0 

0 

                  

2

Pályázati úton elnyert támogatás

200

0 

400

3

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

2740

0 

490

4

Tagdíjból származó bevétel

0 

0 

0

5

Egyéb közhasznú bevétel

11

0 

1

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0 

0

0

C.

Összes bevétel (A+B)

2951

0

891

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

1180

0

3206

1

Anyagjellegű ráfordítások

946

0 

3205

2

Személyi jellegű ráfordítások

233

0 

0

3

Értékcsökkenési leírás

0 

0 

0

4

Egyéb ráfordítások

1

0 

1

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 

0 

0

6

Rendkívüli ráfordítások

0 

0 

0

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

0 

0

0

1

Anyagjellegű ráfordítások

0 

0 

0 

2

Személyi jellegű ráfordítások

0 

0 

0 

3

Értékcsökkenési leírás

0 

0 

0 

4

Egyéb ráfordítások

0 

0 

0 

5

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 

0 

0 

6

Rendkívüli ráfordítások

0 

0 

0 

F.

Összes ráfordítás

1180

0

3206

G

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0

0

H

Adófizetési kötelezettség

0

0

0

I

Tárgyévi közhasznú eredmény

1771

0

-2315

E

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

0

 

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 


III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

III.    1. BEVÉTELEK

 

 

III. 1. 1. Soros alapítvány

Pályázat/ forrás

Támogatott tevékenység

Áthúzódó elszámolandó összeg         2008-12-31

2009-ban elnyert támogatás

2009-ban érkezett összeg

Elszámolás alatt lévő összeg                 2009-12-31

 

 

 

0

400,-

400,-

400,-

Összesen

0

0

0

0

 

III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások

 

 

 

 

2008-ben

2009-ban

Összesen

 

 

200.000,-

490.000,-

 

III. 1. 3. Egyéb bevételek

Forrás

Támogatott tevékenység

2008-ben

2009-ban

Bankkamat

 

10.714,-

1.074,-

 

 

 

 

Összesen

 

10.714,-

1.074,-

 

A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.

 

III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések):

 

Támogató

 Pályázat

2008-ban

visszafizetett

összeg

Elszámolás alatt lévő összeg                  

 

 

 

 

ÖSSZES visszafizetés

 0

0

0

 

III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása)

 

KIADÁS TÍPUSA

eFt

%

1

Egyéb anyagköltség

                       4

      0,12

2

Irodaszer

8

 

0,24

3

Posta költség

13

      0,40

4

Taxiköltség

19

0,59

5

Könyvelési díj

60

      1,88

 

6

Egyéb igénybevett szolgáltatás

3068

95,8

7

Fénymásolás

6

      0,20

8

Bankköltség

19

      0,60

9

Ügyvédi díj

5

 

0,16

10

Illeték

                       3

 

      0,10

11

Személyi jellegű kifizetés

 

 

12

Nyugdíjbiztosítási járulék

                        

 

13

Egészségbiztosítási járulék

 

 

14

Egészségügyi, Munkaadói, Szakképzési járulék

 

 

 

Összesen

3205

 

100

 

15

Támogatás visszafizetése

 

 

16

Egyéb

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

                                                                                   adatok ezer Ft-ban

A

Személyi jellegű ráfordítások:

0,-

1

Bérköltség

0-

 

ebből:

 

 

 – megbízási díjak:

 

 

 – tiszteletdíjak:

 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

0,-

 

Bérjárulékok:

0,-

A szervezet által nyújtott támogatások:

0

 

III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai

A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el.

 

IV.          A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA

Nyitó pénzkészlet 2008-12-31-én:                                 Záró pénzkészlet 2009-12-31-én:

CIB 10700206-44910606-51100005         217.273,26  CIB 10700206-44910606-51100005     327.430,07

CIB 10700206-44910606-52000001      2.408.578,28    CIB  10700206-44910606-52000001           48,26

Házi pénztár:                                                        0,-   Házi pénztár:                                           15.105,-

                                                                                 

Összesen:                                           2.625.851,54                 Összesen:                                           342.583,33  

 

 

Budapest, 2010. május 17.

 


Perczel Anna elnök